Ochrana osobných údajov

DomovOchrana osobných údajov

Zásady práce s vašimi údajmi

Prevádzkovateľom webových stránok sk-casino.sk je Gamebro s.r.o., so sídlom Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, 110 00, Česká republika, IČO 089 61 859, zapísaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 328274.

Podmienky používania našeho webu nájdete tu.

Správca spracováva niektoré osobné údaje v zmysle nariadenia GDPR. Viac sa o tomto spracovávaní dočítate v tomto dokumente. Informácie ku cookies nájdete tu.

Spracovanie osobných údajov upravuje predovšetkým nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

Osobným údajom sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať a to najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Spracovaním sa myslí akákoľvek operácia, alebo súbor operácií s osobnými údajmi, alebo súbory osobných údajov, ktorá je uskutočnená s pomocou alebo bez pomocou automatizovaných postupov, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, ukladanie, prispôsobovanie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie.

Správcom osobných údajov je spoločnosť Gamebro s.r.o., so sídlom Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, 110 00, IČO 089 61 859, zapísaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. C328274. V dokumente ďalej uvádzaný ako „správce“ alebo „my“.

Kontaktné údaje správcu sú – adresa pre doručovanie: Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, 110 00, ČR. Adresa elektronickej pošty: affil.job@gmail.com.

Správca nemenoval poverencov pre ochranu osobných údajov.

I. Spracovanie osobných údajov

A. Pokiaľ nás kontaktujete

Pokiaľ nás kontaktujete, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, hlavne prostredníctvom dopytového formulára, e-mailom alebo telefonicky. Ide predovšetkým o: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, vašu otázku alebo požiadavky ohľadne našich služieb, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám v dopyte vyplníte, alebo nám ich v rámci ďalšej dohody poskytnete.

Z akého dôvodu?

Kontaktujeme vás cez nich pre ďalšiu dohodu ohľadom vášho dopytu či otázky.

Na základe akého právneho dôvodu?

Jedná sa o spracovanie na základe čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednanie o zmluve na vašu žiadosť, prípadne pokiaľ sa jedná o zmluvné jednanie na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – spracovanie na základe tzv. oprávneného záujmu.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Pokiaľ nenaviažeme zmluvnú spoluprácu, vaše dáta budeme spracovávať najďalej 6 mesiacov od poslednej komunikácie.

B. Pokiaľ ste návštevníci nášho obsahu a webu

Pokiaľ navštevujete náš web, analyzujeme, aký obsah vás zaujal a zaviedol vás na webové stránky, alebo na obsah tretích strán – našich partnerov. Sledujeme teda tzv. zákaznícku cestu, najčastejšie za pomoci URL adresy (tzv. UTM parametra) v možnej kombinácii s IP adresou a cookies. Ohľadom cookies nájdete podrobné informácie tu.

Z akého dôvodu?

Náš web funguje na princípe tzv. affiliate spolupráce. To znamená, že obsah, promo a akcie nám niekedy dodávajú naši partneri, tretie strany. Vďaka tejto spolupráci sme vám schopný ponúka rôzne benefity, zľavy, akcie a iné. Aby sme v rámci partnerstva boli schopný spoluprácu vyhodnocovať, potrebujeme vedieť, aký obsah vás zaujal a akú návštevnosť sme nášmu partnerovi na jeho webové stránky alebo obsah priviedli.

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Jedná sa o spracovávanie na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – tzv. oprávneného záujmu. Ten sa však netýka cookies, k tým si prosím prečítajte informácie vo vyššie spomenutom dokumente.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Po dobu, počas ktorej máte otvorený prehliadač a ďalej pre potrebnú analytiku po dobu 3 mesiacov. Následne potom dochádza k agregácii dát.

C. Newslettery

Pokiaľ sa zapíšete do newslettera, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozosielanie aktualít zo sveta kasín a hier. Newsletter (casinoletter) pre vás píšeme my, obsahuje ale taktiež informácie od našich partnerov.

Na základe akého právneho dôvodu?

V prípade zápasu do newslettera sa jedná o spracovanie na základe vášho súhlasu, teda na základe čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Súhlas je dobrovoľný a je kedykoľvek odvolateľný.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

2 roky po udelení súhlasu. Z rozposielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu, alebo nás kontaktujete na e-mailovej adrese: info@sk-casino.sk.

II. Kto sa k dátam dostane?

Vaše dáta zostanú u nás. Aj napriek tomu však pre nás pracujú niektoré spoločnosti, alebo podnikajúce fyzické osoby, ktoré sa k dátam dostanú pre to, že nám pomáhajú s chodom našej spoločnosti. Sú to:

  • poskytovateľ e-mailingovej služby (SmartEmailing)
  • IT špecialisti

Údaje o zákazníckej ceste sa taktiež dostanú k našim affiliate partnerom, poskytovateľom obsahu, pre analytické účely a vyúčtovanie služieb v rámci našej spolupráce.

III. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@sk-casino.sk

V našej spoločnosti nie je menovaný poverenec pre oblasť spracovania osobných údajov.

Osobné údaje spracúvame na území Európskej únie.

Nedochádza u nás k automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu.

Nariadenie GDPR vám dáva nasledujúce práva:

a) právo na prístup k osobným údajom – máte právo od správcu získať potvrdenie či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú sú alebo nie sú spracovávané a pokiaľ je tomu tak, máte právo získať prístup k týmto údajom a k nasledujúcim informáciám: účely spracovania, kategória dotknutých údajov, príjemcovia osobných údajov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené, predovšetkým príjemcovia v tretích krajinách (teda mimo územia EU) alebo v medzinárodných organizáciách, plánovaná doba, počas ktorej budú osobné údaje ukladané, alebo nie je možné určiť kritériá použité k stanoveniu tejto doby; všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, skutočnosť že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania a informácie týkajúce sa použitého postupu, významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracovania;

b) právo na opravu nepresných osobných údajov, alebo doplnenie neúplných osobných údajov;

c) právo na výmaz (tzv. právo byť zabudnutý), teda na bezodkladné zmazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ nie sú potrebné pre plnenie zmluvy, zákonných požiadaviek alebo neexistuje ďalší dôvod pre ich spracovanie;

d) právo na obmedzenie spracovania;

e) právo na prenositeľnosť údajov, pokiaľ je spracovanie založené na súhlase alebo na zmluve a uskutočňuje sa automatizovane;

f) právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov na základe tzv. oprávneného záujmu;

g) právo odvolať súhlas – a to akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, telefonicky alebo v listinnej podobe na vyššie uvedených kontaktoch)

Pokiaľ si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, prípade sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

18+ Hrajte zodpovedne online casino

Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát a ich nadmerné hranie spôsobuje riziko vzniku závislosti.